DOPRAVA ZDARMA NAD 1 900 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti SOLA Switzerland EU sro, se sídlem Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, IČO: 46 232 184 DIČ: 2023288905, DIČ: SK2023288905, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Slovenská republika, Oddíl: Sro, Vložka č .: 29318 / N, kontakt: solapoint@solapoint.cz, +421 (0) 37 285 14 14 (dále jen „Prodávající“ nebo „Sola“) a jejích zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Sola jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je nákup zboží přes e-shop umístěn na internetové stránce www.solapoint.cz. Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále „kupující“) možnost prohlížet si zboží na stránce e-shopu. Současně za podmínek stanovených těmito VOP a za předpokladu akceptace objednávky / návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit ním vybrané zboží.

1.2

Adresa elektronické pošty prodávajícího: solapoint@solapoint.cz. Telefonní číslo prodávajícího: +421 (0) 37 285 14 12. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny (pondělí až pátek) od 8:00 do 16:30 hod., mimo dny pracovního klidu a svátků v Slovenské republice. Tyto údaje mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizovány na www.solapoint.cz.

1.3

Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností SOLA Switzerland EU s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, který v souladu a postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce www.solapoint.cz.

1.4

Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.solapoint.cz, uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.

1.5

Ustanovení VOP a právní ochrana spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání, a ne za účelem osobní spotřeby a na kupujícího, kterému byl přiznán status „VELKOOBCHOD“. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenské republiky.

1.6

Údaje zboží, prezentovaného na nákupním portálu (zejména cena, velikost, zásoby) nejsou aktualizovány Prodávajícím v každém okamžiku. Údaje ohledně zboží tedy nemusí být na nákupním portálu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem, technické chyby jsou vyhrazeny. Zboží prodávané přes e-shop je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednávání a/nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné. V určitých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky v čase a v množství, které jsou rozumné vzhledem na výrobek a cenu, zvláště pokud nastal mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující upozorněn vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

2.1

Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím na e-shopu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být akceptována prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka akceptovaná prodávajícím postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 VOP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2

Pro možnost aktivního nakupování na e-shopu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.solapoint.cz v registrační části portálu. Registraci kupujícího je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující prohlašuje, že byl seznámen se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7. a násl. těchto VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, protože jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinností kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Po zadání potřebných údajů je potřeba účet aktivovat kliknutím na odkaz, který bude zákazníkovi zaslán e-mailem. Tím bude proces registrace úspěšně dokončen. Kupující je povinen uschovat zadané přístupové jméno a heslo na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

2.3

Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle výrobkových kategorií uvedených ve výrobkovém menu, resp. kliknutím na zobrazení zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ zboží přidá do své objednávky.

2.4

Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího se skládá z 5 kroků:

 1. výběru zboží a kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“;
 2. zobrazení obsahu košíku kliknutím na tlačítko s ikonou košíku a následně možnosti použít slevový kód a kliknutí na „Přejít do pokladny“;
 3. poskytnutí adresy doručení a kliknutí na „Přejděte na položku doručení a platba“;
 4. výběru způsobu doručení a platby a kliknutí na tlačítko „Přejít na shrnutí objednávky;“
 5. shrnutí údajů o objednávce, zaškrtnutí políčka „Seznamte se s VOP "a kliknutí na tlačítko“ Závazná objednávka s povinností platby ".

2.5

V každém z těchto kroků postupuje kupující dle navigačních instrukcí. Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.

2.6

Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP.

2.7

Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje – název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.

2.8

Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odkliknul a potvrdil, že se seznámil s platnými VOP prodávajícího. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující i číslo objednávky.

2.9

Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes e-shop. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího na přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu její akceptace prodávajícím. Po obdržení objednávky prodávající neprodleně elektronicky potvrdí přijetí objednávky kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku Kupujícího v případě uvedení nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů, dodání nebo doručení zboží jiné osobě než Kupujícímu, nedostupnosti zboží nebo z jiných důvodů.

2.10

Nebude-li objednávka prodávajícím odmítnuta podle odst. 2.9, zašle prodávající bez zbytečného odkladu po vyřízení objednávky na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího akceptaci objednávky, která bude obsahovat číslo objednávky, název a specifikaci zboží, cenu zboží a náklady na dodání (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, případně další informace. Po obdržení akceptačního e-mailu je kupní smlouva uzavřena. Objednávka kupujícího bude rovněž archivována v sekci Objednávky, do které má kupující přístup pouze po přihlášení.

Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP. V e-mailu o akceptaci objednávky jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, Poučení spotřebitele o uplatnění práva odstoupit od smlouvy (PDF), formulář Odstoupení od smlouvy (PDF), případně link v emailu na tyto informace a dokumenty, jakož i znění všeobecných obchodních podmínek. Aktivací tohoto linku v emailu se tyto informace a dokumenty kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je i uložit.

2.11

Kupující může zrušit objednávku e-mailem doručeným prodávajícímu, pokud toto zrušení dojde prodávajícímu dříve, než prodávající provede přijetí objednávky v souladu s VOP. Pokud lhůta pro přijetí objednávky Prodávajícím marně uplyne, objednávka se automaticky ruší. Objednávka je zrušena i v dalších případech dle VOP.

2.12

Změna v objednávce / podmínkách: pokud prodávající nebude schopen akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 ze 4 položek nebude dostupná) nebo pokud navrhne její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervovány pro kupujícího. Až akceptací prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptovaný kupujícím.

2.13

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP.

2.14

Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zrušuje od začátku.

2.15

Pokud prodávající před nebo po uzavření smlouvy zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou chybu ohledně zboží, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude informovat kupujícího. Prodávající i kupující je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn před uzavřením smlouvy svou objednávku odvolat / zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající). Pokud nastane taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné oznámené okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě, pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

2.16

Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a právními předpisy. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z následující adresy www.solapoint.cz. Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.

2.17

Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

2.18

Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumárně (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňovaná v souladu s právními předpisy.

3.2

V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen snášet poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

3.3

Cena se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.

3.4

Standardní výše nákladů na dopravu zboží je stanovena na 230 Kč. Při nákupu v hodnotě nad 1800 Kč kupující náklady na dopravu nehradí.

Poštovné pro vybrané produkty s vyšší hmotností:
0 – 15 kg: 230 Kč
15 – 25 kg: 310 Kč
25 – 35 kg: 360 Kč
35 – 50kg: 510 Kč
50kg+ individuálně

Způsob platby volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů. Způsoby platby jsou následující:

 • hotovostně při převzetí zboží (dobírka) – kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží dobírkou – platí se při přebírání zboží kurýrovi (náklady dobírky jsou 30 Kč, při nákupu v hodnotě nad 1800 Kč jsou náklady dobírky 0,00 Kč),
 • platební kartou – Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro / Union Pay,

Trust Pay – Platba pomocí služby Trust Pay (Raiffeisen Bank / KB – Komerční banka / ČSOB / mBank / MONETA Money Bank / UniCredit Bank / FIO banka / Equa bank / Česká spořitelna). – Okamžitá online platba pomocí internet bankingu. Kupující bude přesměrován na platební bránu.

Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená (kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit).

3.5

Splatnost kupní ceny:
a. při zvolení bezhotovostní platby nebo hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. VOP, v opačném případě bude objednávka zrušena; kupující je oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako záloha na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),
b. při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.

Platba při převzetí zboží (dobírka) je zpoplatněna částkou 30 Kč.

3.6

Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

3.7

Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony SR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Pokud je faktura posílána spolu se zbožím, faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, pokud není doručován zvláštní záruční list. Samostatně doručený záruční list může být prodávajícím potvrzen na základě žádosti kupujícího na prodejně Sola ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.

3.8

Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky nebo do 15 dnů ode dne odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které datum nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo oprávněnosti přijetí peněžních prostředků. Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

4.1

Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí Evropské unie) a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn vhodnými prostředky provést zjištění a ověření, zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněna převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Za dopravu odpovídá třetí strana – společnost poskytující poštovní a kurýrní a služby DPD.

Platba při převzetí zboží (dobírka) je možná při zvolení přepravy prostřednictvím společnosti Packeta Slovakia s. r. o., případně při doručení prostřednictvím kurýra, jen v případě nákupu nepřesahujícího výši 5300 Kč.

4.2

Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

4.3

Způsob dodání zboží volí kupující na e-shopu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností.

4.4

V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit způsob přepravy zboží na jiný způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

4.5

Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající poskytne tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.

4.6

Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího, v případě objednávky alkoholických nápojů i věk, a také oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno.

4.7

Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

4.8

Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.solapoint.cz.

4.9

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky a zda byla dodána zásilka kompletně, zejména počet balíků / zásilek. V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím se kupujícímu doporučuje tyto neprodleně oznámit dopravci i prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. V případě později oznámených vad a poškození, resp. reklamací dodaného množství a kvality zboží zjistitelných při převzetí zboží, se předpokládá, že zboží bylo dodáno řádně, pokud se důkazně neprokáže opak.

4.10

Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

4.11

Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo o důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.

4.12

Osobní odběr zboží na prodejně Sola je možný pouze v případě, že se na prodejně objednané zboží nachází. Doručování zboží do prodejen Sola není možné. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat okamžitě.

5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

Formulář – Reklamace zboží

5.1

Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel, resp. osoby nakupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními § 422 a násl. Obchodního zákoníku Slovenské republiky.

5.2

Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle ustanovení o Odpovědnosti za vady prodané věci občanského zákoníku.

5.3

Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenské republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

5.4

Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním.

5.5

Kupujícímu zaniká záruka i v případě, pokud je odstraněna plomba z zboží nebo pokud bude proveden zásah do zboží.

5.6

Kupující může uplatnit reklamaci: osobně na prodejně Sola předložením zboží a dokladu o koupi i odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) na adresu: SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenské republika.

5.7

K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupě zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.

5.8

Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží a dokladu o koupi není možné.

5.9

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

V případě, že vada výrobku zakládá podstatné porušení kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, kupující má právo si zvolit:

 1. výměnu vadného výrobku, nebo – v případě se vada týká jen součásti věci – výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 3. odstoupení od smlouvy, nebo
 4. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Kupující oznámí prodávajícímu, které právo si zvolil zároveň s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Své rozhodnutí může následně změnit jen se souhlasem prodávajícího, pokud nejde o případ, kdy kupující žádal o opravu vady, která se ukázala jako neopravitelná.
Pokud kupující včas neoznámí prodávajícímu, které právo si zvolil, patří mu stejná práva jako při nepodstatném porušení smlouvy bez možnosti jejich volby. V případě, že vada výrobku zakládá podstatné porušení kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, kupující má právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat chybějící část nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající na základě vlastní volby odstranit opravou nebo dodáním nové věci.
Pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit, kupující může požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Své rozhodnutí o uplatnění jednoho z těchto práv nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

5.10

Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.

5.11

Pokud si kupující nepřevezme zboží ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ho nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 6 Kč za každý den uskladnění.

6. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

Formulář – Vrácení zboží

6.1

Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodání jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující informuje Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou) na adresu SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika. Pro tento účel může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webovém sídle (e-shopu) prodávajícího. Pokud kupující využije tuto možnost, prodávající obratem potvrdí přijetí takového oznámení. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které je prodávající povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě kupujícím (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků). Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být doručen zpět na adresu Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odeslán zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu podle tohoto odstavce, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.2

V případě vrácení poškozeného, používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky.

6.3

Na základě dohody prodávajícího a kupujícího a v souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:

 1. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 2. prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

6.4

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

7. Ochrana osobních údajů

Společnost SOLA Switzerland EU sro, se sídlem Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, IČO: 46 232 184, DIČ: 2023288905, DIČ: SK2023288905, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Slovenská republika, Oddíl: Sro, vložka č .: 29318 / N, (dále jen „Správce internetové stránky“, „Sola“ nebo „Správce“) si uvědomuje velkou zodpovědnost za zpracování vašich osobních údajů a následující prohlášení o ochraně údajů je určeno k tomu, aby vám poskytlo přehled o tom, co se děje s údaji a jakou ochranu správce internetové stránky nabízí.

7.1 Předmět ochrany osobních údajů

Můžete si volitelně vytvořit účet pro váš nákup. Tento účet obsahuje osobní informace, jako například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu. Údaje jsou uloženy v naší databázi pro pozdější zpracování při přihlašování. Toto prohlášení se vztahuje na údaje, které kupující na portálu www.solapoint.cz zadal nebo poskytl při vzájemné komunikaci a informuje o způsobech, jak se s osobními údaji nakládá.

7.2 Osobní údaje a jejich aplikace

Údaje jsou uloženy v naší databázi pro pozdější zpracování. Kromě toho automaticky ukládáme data do souborů protokolu, které dostáváme z prohlížeče během návštěvy (prohlížeč, Chrome, Firefox, Safari atd.). Znamená to, že adresa IP je známá a na počítači je vytvořen soubor cookie. Tento soubor cookie zajišťuje, že vaše objednávka může být zpracována správně a především je možné uložit vaše zájmy, abychom vám mohli nabídnout výrobky, které vás nejvíce zajímají, aniž byste museli opakovaně vyjadřovat svůj zájem.

7.3 Ochrana dat

Pro zajištění ochrany dat je účet chráněn heslem, prostřednictvím čehož nemají k účtu přístup cizí osoby. Pro vytvoření zabezpečeného připojení používáme protokol HTTPS, který je chráněn proti cizímu přístupu.

7.4 Cookies

Na této webové stránce se používá služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači a umožňují analyzovat používání webových stránek. Takový soubor má životnost 26 měsíců. Informace o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) generované souborem cookie se přenesou na server Google v USA a uloží se tam. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, na sestavení přehledů o aktivitě webových stránek pro správce webových stránek a na poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace přenést i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracují tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude přiřazovat vaši IP adresu jiným údajům od společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být možné plně využít všechny funkce této webové stránky. Shromažďování a uchovávání údajů je možné napadnout kdykoliv s účinností pro budoucnost. Vzhledem k diskusi o používání nástrojů pro analýzu s plnými IP adresami bychom chtěli zdůraznit, že tato webová stránka používá službu Google Analytics s příponou „anonymizeIp ()“, a proto se adresy IP dále zkracují, aby se vyloučil přímý osobní vztah. Kromě toho je možné zabránit evidovaných údajů vytvářených soubory cookies a vztahujícími se na vaše využívání webové stránky (včetně IP adresy) přes Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný program (plugin) pro internetový prohlížeč dostupný na: ( www.tools.google.com? ). Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou používány žádné tyto nástroje na shromažďování osobních údajů, na poskytnutí osobních údajů třetím osobám nebo marketingovým platformám resp. na spojení údajů s vašimi osobními údaji.

Soubory cookies budou použity pro následující účely:
a. správné fungování stránky a zjednodušení objednávky (např. uložení provedených objednávek, identifikace zákazníka);
b. reklama a marketingové akce;
c. tvoření statistik návštěvnosti stránky a shromažďování informací o způsobu používání stránky pro vylepšení její struktury a obsahu.

Všechny soubory cookies, které využívá naše stránka, mohou mít dočasnou nebo trvalou podobu. Dočasné cookies jsou odstraňovány zavřením prohlížeče uživatele stránky, naopak trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení užití stránky a slouží k uchovávání informací, které později usnadňují a urychlují přístup k webu a využívání našich služeb. Využití služeb naší stránky bez změn v nastavení internetového prohlížeče, které by se týkaly souborů cookies, se považuje za vyjádření souhlasu s jejich uložením v paměti konečného zařízení uživatele stránky.

V libovolném okamžiku lze blokovat využívání souborů cookies a odstranit trvalé soubory cookie využitím příslušných nastavení, které jsou dostupné v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookies jsou tradičně dostupné v záložce Pomoc v menu internetového prohlížeče. Zablokování nebo omezení využití souborů cookies může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na naší stránce.

Nastavenie cookie zoznamu priamo z Cookieyes

7.5 Informační povinnost ve vztahu k subjektům údajů

Společnost SOLA Switzerland EU sro (identifikační a kontaktní údaje v čl.1.1 VOP) zpracovává osobní údaje návštěvníků stránky, zákazníků a odběratelů newsletteru („Subjekt údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) Obecné nařízení o ochraně údajů („GDPR“), jakož i s jinými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, které mění nařízení GDPR, jako „Správce“. Osobní údaje mohou být jménem Správce zpracovávané na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů za stejně přísných podmínek i „Zpracovatelem“ (právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, poskytující počítačové služby, služby související se zpracováním údajů či reklamních agentur). Příjemci osobních údajů mohou být kromě Správce a uvedeného okruhu zpracovatelů i společnosti poskytující kurýrní a poštovní služby.

Účely zpracování osobních údajů:

 • Identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál; umožnění vytvoření zákaznického účtu; správné doručování písemností a zboží, realizaci a zavedení předsmluvních vztahů; identifikace kupujícího pro účel uskutečnění vyvolaných jednání o změně nebo ukončení smlouvy; reakce na žádosti, připomínky či informace vyplývající z uzavřené smlouvy; evidence smluv, faktur a dalších souvisejících dokumentů; zpracování účetních dokladů pro daňové účely; IT podpora při správě databází s osobními údaji a objednávkami, získávání a zpracovávání statistických informací o zákaznících; a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy jako subjekt údajů- zákazník,
 • zasílaní newsletteru o našich produktech, službách a akcích, a to návštěvníkům stránky na právním základě souhlasu vás coby subjektu údajů, nebo na právním základě oprávněný zájem správce vůči zákazníkům naší společnosti („přímý marketing“),
 • plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy, zejména podle zákona o DPH, a to na právním základě zákonná povinnost,
 • získaní hodnocení kvality služeb poskytovaných společností Sola (portál Heureka), a to na právním základě oprávněný zájem Správce.

Pro vybavení vaší objednávky a na řádné plnění smlouvy potřebujeme vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, případně datum nebo rok narození. V případě právnických osob je to obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a emailová adresa. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a není možné vystavit ani doručit doklad o nákupu. Na přihlášení se k odběru newsletteru budeme zpracovávat pouze vaši emailovou adresu, případně i datum narození. Vaše emailová adresa slouží i jako komunikační prostředek v souvislosti s vašimi objednávkami. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, na který jsme vaše osobní údaje získali a po dobu nezbytnou k archivaci ve smyslu platné legislativy, v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu až do vznesení námitky a v případě získání vašich údajů na základě souhlasu až do jeho odvolání. Správce portálu Heureka.sk poskytnuté emailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči správci portálu Heureka, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku a také před dokončením každé objednávky.

Společnost Sola využívá aplikace Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, které mají sídlo ve třetí zemi – USA. Správci těchto aplikací přistoupením k Štítu na ochranu údajů („EU-U.S. Privacy shield“) poskytly přiměřené záruky a bezpečnost osobních údajů a zaručují se, že osobní údaje budou zpracovávat ve smyslu zásad GDPR.
Jak subjekt údajů máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna a vaše osobní údaje budou následně vymazány. Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování vašich osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání , případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. .=
Máte také právo na přenositelnost údajů, t.j. máte právo získat své osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě vašeho souhlasu, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti lze žádat právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný. Jak subjekt údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, při podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou. .=

V souvislosti s výše uvedenými právy se na nás můžete obrátit e-mailem na solapoint@solapoint.cz nebo poštou na sídle společnosti SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika.

7.6 Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Správce webových stránek si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud správce změní toto prohlášení o ochraně osobních údajů, upravenou verzi uveřejní s aktualizovaným datem verze. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím solapoint@solapoint.cz a do předmětu zprávy uvést „prohlášení o ochraně dat“.

8. Informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

Kupující jako spotřebitel (ne podnikatel) má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na solapoint@solapoint.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. V případě, že prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, jimiž je orgán alternativního řešení sporu a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle ust. §12 zákona 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na www.ec.europa.eu. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a týká se pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde vyčíslena hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Seznam všech subjektů ARS zveřejňuje Ministerstvo hospodářství na stránce www.economy.gov.sk.

9. Závěrečná ustanovení

9.1

Služby poskytované v rámci naší webové stránky nejsou určeny přímo osobám mladším 18 let.

9.2

Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná kupujícímu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího ze smlouvy je určena právními předpisy SR, VOP a smlouvou.

9.3

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby (DPD) budou považovány za doručené momentem převzetí kupujícím. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

9.4

Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

9.5

Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek se aplikuje právní řád Slovenské republiky a to v rozsahu a způsobem, v němž kupující (spotřebitel) není zbaven práva na ochranu, kterou mu zaručují kogentní normy státu, ve kterém se nachází místo jeho obvyklého pobytu.

9.6

VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení jejich rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky a odsouhlasením obeznámení se zněním VOP na www.solapoint.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 21. 2. 2022 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál po tomto datu.
Přílohy

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (.pdf)
Formulář na odstoupení od smlouvy (.pdf)
Formulář na vrácení zboží (.pdf)
Formulář na reklamaci zboží (.pdf)
Obchodní podmínky Sola Bonus Club (.pdf)